Συστήματα διήθησης

Συστήματα διήθησης για αναλυτικές και μικροβιολογικές εφαρμογές.

Διακρίνονται σε απλές και πολλαπλές (συστοιχίες). Χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό της στερεάς από την υγρή φάση ενός μίγματος. Συνήθως η διαδικασία της διήθησης επιταχύνεται από κατάλληλο σύστημα κενού. Χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών που αφορά τον χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο τροφίμων, νερών, αποβλήτων κ.α.