Πρότυπα Βάρη

Πλήρεις σειρές προτύπων βαρών ανάλογα με τις απαιτήσεις του ζυγού σας.

Επιλογή ανάμεσα στις παρακάτω κλάσεις: Ε1, E2, F1, F2, Μ1, M2, M3.

Δυνατότητα παροχής DKD calibration certificates.