Στερεοσκόπια

Στερεομικροσκόπια

Δυνατότητα επιλογής στερεομικροσκοπίων με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

  • Διοφθάλμια, τριοφθάλμια (αναμονή για ψηφιακή κάμερα)
  • Σειρα προσοφθάλμιων φακών ευρέως πεδίου με μέγιστη μεγέθυνση έως 30x
  • Σειρά αντικειμενικών φακών με μέγιστη μεγέθυνση έως 8x, με ή χωρίς δυνατότητα zoom
  • Μέγιστη συνολική μεγέθυνση 360x
  • Οπτικό πεδίο, διαμέτρου από 0,75mm μέχρι 55mm
  • Απόσταση εργασίας από 26mm μέχρι 275mm
  • Σύστημα φωτισμού LED (προσπίπτοντος ή/και διερχόμενου)
  • Επιλογή μεταξύ σταθερών (compact) και αρθρωτών βάσεων στήριξης
  • Σειρά εξωτερικών πηγών φωτισμού
  • Σειρά εξαρτημάτων φωτογράφησης (υποδοχείς για μηχανές reflex, ψηφιακές κάμερες, λογισμικό φωτογράφισης και επξεργασίας εικόνας).