Συσκευές BOD

Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου, που αποτελεί δείκτη της συγκέντρωσης οργανικού φορτίου ενός δείγματος. Είναι συνήθως πολλαπλών θέσεων και μετρά την ποσότητα διαλυμένου οξυγόνου που απαιτείται για την αποικοδόμηση της οργανικής ύλης του δείγματος μέσα από την ελάττωση της μανομετρικής πίεσης που συμβαίνει στο κλειστό δοχείο του προσδιορισμού.

Δεδομένου ότι ο έλεγχος απαιτείται βάσει μεθόδου να επιτελείται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, στους 200C, για την μέτρηση χρειάζεται και ένας ψυγειοκλίβανος BOD.