Συσκευές COD

Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου, που αποτελεί δείκτη της συγκέντρωσης οργανικού φορτίου ενός δείγματος. Αποτελούνται από ένα θάλαμο αντίδρασης, για τη χώνευση του δείγματος και την χημική οξείδωση της οργανικής ύλης του δείγματος, και ένα φωτόμετρο για τη μέτρηση του παραγόμενου χρώματος και τον υπολογισμό του αποτελέσματος.