Μετρητές pH – Αγωγιμότητας – Διαλυμένου Οξυγόνου

Οι λειτουργίες των συσκευών αυτών μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσεις όλων αυτών των παραμέτρων με αναπροσαρμογή του ηλεκτροδίου ή και κάποιες από αυτές ξεχωριστά. Μπορούν επίσης να διαχωριστούν σε φορητές (και με μπαταρίες), ή σταθερές (πάγκου – εργαστηρίου).

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρουν λειτουργίες μπορούν να διαθέτουν διαφορετικό εύρος μετρήσεων της κάθε τιμής (pH, αγωγιμότητα, διαλ. Οξυγόνο, θερμοκρασία, ή και αλατότητα), διαθέτουν ψηφιακή οθόνη μεγάλης ευκρίνειας και συνήθως συνοδεύονται από τον κατάλληλο αριθμό πρότυπων διαλυμάτων για ορθή βαθμονόμηση (αυτόματη ή και χειροκίνητη). Διαθέτουν επίσης θύρα σύνδεσης σε Η/Υ και εκτυπωτή (ψηφιακή και αναλογική), όπως και μεγάλη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων από τις μετρήσεις.

Οι κυριότερες εφαρμογές παρόμοιων οργάνων έχουν να κάνουν με μετρήσεις στο νερό (πόσιμο νερό, επιφανειακά ύδατα, νερό για βιομηχανικές εφαρμογές, υφάλμυρα ύδατα, πισίνες, απόβλητο νερό, σταθμοί επεξεργασίας νερού). Αλλά το φάσμα μπορεί να εκτείνεται σε μεγάλο πλήθος εφαρμογών εντός και εκτός του εργαστηρίου.