Διαθλασίμετρα

Διαθλασίμετρα

Δυνατότητα επιλογής διαθλασιμέτρων με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

  • Χειρός ή επιτραπέζια
  • Με αναλογική ή ψηφιακή ένδειξη της μέτρησης
  • Με κλίμακες ανάγνωσης δείκτη διάθλασης, σακχάρου (Brix), Baume, αλατότητας κ.α.
  • Με ή χωρίς αντιστάθμιση της θερμοκρασίας