Συστήματα Aquatics

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την έρευνα σε πειραματόζωα ρίχνει το βάρος της όλο και περισσότερο στην έρευνα σε υδάτινο περιβάλλον και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας zebrafish (danio rerio).

Έρευνες έχουν δείξει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την φυσιολογία, τα γονίδια, την ανατομία και την συμπεριφορά των συγκεκριμένων ψαριών σε πολλά πεδία έρευνα: κατά κύριο λόγο στις γενετικές μελέτες, φαινοτυπικό και γονοτυπικό προσδιορισμό/χαρακτηρισμό και έλεγχο, καθώς και πειράματα τοξικολογικής φύσης. Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι:

Η γρήγορη ανάπτυξη των εμβρύων (24h)

Ανάπτυξη εμβρύων ανεξαρτήτως γονικής παρουσίας

Μεγάλη παραγωγή αβγών

Τα έμβρυα είναι διαφανή επιτρέποντας την παρακολούθηση της ανάπτυξης διαφόρων εσωτερικών οργάνων όπως: της καρδιάς, του εγκεφάλου κ.α.

Τα συστήματα Aquatics, σχεδιασμένα για τη στέγαση ιχθύων και αμφιβίων, εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα και ταυτόχρονα ιδανικές “εργαστηριακές” συνθήκες στα πλαίσια του συστήματος, καθώς λειτουργούν με συνεχή αλλαγή του νερού στο υδάτινο περιβάλλον των δεξαμενών και τη συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων του (pH, αγωγιμότητα, θερμοκρασία) μέσω ειδικών αισθητήρων. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί ένα σταθερό περιβάλλον με γνώμονα την προσομοίωση του φυσικού περιβάλλοντος των ιχθύων και των αμφιβίων μέσα στα εργαστηριακά πλαίσια.