Μεταβολικοί Κλωβοί – Συστήματα ανάλυσης

Metabolic cages

Μεταβολικοί κλωβοί για ποντίκια, αρουραίους, κουνέλια και κουνάβια.
Διατίθεται μεγάλη ποικιλία κλωβών για την κάλυψη όλων των πειραματικών απαιτήσεων. Οι κλωβοί μπορούν να τοποθετηθούν σε ικριώματα ατομικά ή να δημιουργήσουν συστοιχία, ενώ υπάρχουν και ικριώματα με ψυχόμενο χώρο συλλογής των ούρων.
Σημαντική καινοτομία αποτελεί ο σχεδιασμός μεταβολικού κλωβού για ένα μόνο ποντίκι. Παράλληλα, προβλέπεται σύστημα διαχωρισμού των στερεών περιττωμάτων από τα υγρά με υψηλό βαθμό απομόνωσης και ξεχωριστά δοχεία συλλογής του κάθε υλικού.