Εργαστηριακός Εξοπλισμός – 
Συσκευές Ελέγχου Πετρελαιοειδών

Συσκεύες Cloud & Pour Point

Συσκευές Flash & Fire Point/Σημείου Ανάφλεξης

Εκχύλιση

Θερμιδόμετρα

Συσκευές Αφρισμού