Εργαστηριακός Εξοπλισμός – 
Λοιπές Συσκευές Μέτρησης

Φωτόμετρα

Μετρητές pH – Αγωγιμότητας – Διαλυμένου Οξυγόνου

Θολόμετρα

Διαθλασίμετρα

Συσκευές Kjedahl

Συσκευές Soxhlet

Συσκευές ανάλυσης κυτταρίνης

Συσκευές προσδιορισμού αλκοολικού βαθμού

Συσκευές μέτρησης σημείου τήξεως