Εξοπλισμός Οίκων Πειραματοζώων

Τροφές – Στρωμνή – Εμπλουτισμός περιβάλλοντος

Ατομικά Αεριζόμενοι Κλωβοί (IVC)

Συμβατικοί Κλωβοί

Συστήματα Νηματικής Ροής

Συστήματα Aquatics

Συστήματα Πλύσης

Μεταβολικοί Κλωβοί – Συστήματα ανάλυσης

Συστήματα Συμπεριφορικών Πειραμάτων

Logistics – Decontamination

Εξοπλισμός Μικροεπεμβάσεων-Χειρουργείου Πειραματοζώων

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Κλίβανοι - Ψυγεία - Καταψύκτες

Ζυγοί - Πρότυπα Βάρη

Υδατόλουτρα- Συσκευές Θέρμανσης/Ανάδευσης

Συσκευές Επεξεργασίας Νερού

Συσκευές Μέτρησης Αερίων

Λοιπές Συσκευές Μέτρησης

Λοιπά

Φυγόκεντροι

Μικροσκόπια - Στερεοσκόπια

Διάφορα

Εργαστηριακά Αναλώσιμα

Αυτόματες Πιπέτες